අඛණ්ඩ විදුලි වර්ජනයක් අද හෙට!

දිවයින පුරා අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එහි කැදවුම්කරු රන්ජන් ජයලාල් දක්වා සිටින්නේ  ඊයේ රැස්වූ වෘත්තීය සමිති නායකයින් මෙම තීරණයට එළඹුණු බවයි.

හෙට දිනය තුලදී මෙම වැඩ වර්ජනය පැවැත්වීමට නියමිත  දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අදහස් කරන බව ඔහු දක්වා සිටියේය.

(Visited 5 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප