අගමැති මැතිවරණ කොමිසමටත් ඇඟිලි ගහලා!

අගමැති ඊයේ ප්‍රකශය කරමින් පවසා සිටියේ පළාත් පාලන මැතිවරණය පෙබරවාරි 10වන දින පවත් වන බවයි. අද දින ගාමන්පිල මහතා කරුණු දක්වමින් කියා සිටියා අගමැති එලෙස මැතිවරණයට දින නියම කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.

එම රාජකාරිය මැතිවරණ කොමිසමට අයත් රාජකාරියක් බැවින් එලෙස අගමැති තුමාට දින නියම කිරීමේ හැකියාවක් නොමැති බව ඔහු දක්වා සිටියේය.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප