අප්පච්චි මළා කිව්ව විජිත් විජිතමුනිට අප්පච්චි නැවත ජන්දෙට උත්ථානය වෙලා

අද මාධ්‍ය ආයතනයක පැවති විශේෂ වැඩ සටහනකදී එහි මාධ්‍යවේදියා විජිත් විජිතමුනි මින්පෙර මහින්ද මහතාට
“අප්පච්චි මළා ” ලෙස පැවසු ප්‍රසිද්ධ කතාව මතක් කලේය. එසේ අප්පච්චි මළා නම් දැන් එතුමා
සමග නැවත එකතු විය යුතු බව ඔබ පවසන්නේ කෙසේද කියා ප්‍රශ්න කර සිටියේය.

එවිට විජිත් විජිතමුනි මහතා ප්‍රකාශ කලේ එතුමා නැවත උත්ථානය විය හැකි බවය.

(Visited 8 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප