ආණ්ඩුවට උපදෙස් ගන්න අමෙරිකානු සමාගමකට ඩොලර් මිලියන 3ක්

ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කටයුතු සඳහා උපදෙස් ගැනීමට අමෙරිකානු සමාගමකට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන තුනක මුදලක් දීමට ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

අමෙරිකානු සමාගමක් වන මැකෙන්සි සමාගමට මෙම මුදල දීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී ඇත. මධ්‍යම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ ආර්ථික ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා උපදෙස් ගැනීම වෙනුවෙන් මෙම මුදල ගෙවීමට නියමිතව ඇත.

ඒකපුද්ගල ආදායම, පුද්ගලික අංශයේ රැකියා, දේශීය සහ විදේශීය ආයෝජන, අපනයන, ආණ්ඩුවේ ආදායම යන ක්ෂේත්‍ර පහ සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබාදීම සඳහා මෙම මුදල අමෙරිකානු සමාගමට ලබාදීමට නියමිතය.

(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප