ආපදා තත්වයක් වියහැකි ස්ථාන ගැන දැනුවත් කිරීමට වැඩසටහනක් දියත් කෙරේ!

භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශයේ සංජන ද සිල්වා මහතා පවසා ඇත්තේ ආපදා ඇතිවිය හැකි ස්ථාන පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදුකිරීම සඳහා සිය කාර්යංශයේ තාක්ෂණික නිලධාරීන් බහුතරයක් දැනටමත් යොදා ඇති බවයි.

ඒ හරහා ස්වභාවික ආපදාවන් ඇතිවිය හැකි වාසස්ථාන හා වැඩ බිම් ස්ථාන සොයා බලා ඒ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇති බව භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය පවසයි.

(Visited 46 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප