ඉල් පුර පෝහොය දිනය අදයි!

ඉල් පුර පෝහොය දිනය අදට යෙදී තිබේ.
ප්‍රථම ධර්ම දුත පිරිස චාරිකා ආරම්භ කිරීම ,තුන් බෑ ජටිලයන් දමනය,මෛත්‍රී බෝසතුන් නියත විවරන ලැබීම ඇතුළු කරුනු රාශියක් සිදු වී ඇත්තේ අද වැනි ඉල් පුන් පොහොය දිනකයි.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප