එක්වෙනවානම් සපුරා ලිය යුතු කොන්දේසිය මොකක්ද? මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා කියයි.

මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතාකළුතර සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයේදී ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමේ කාර්යයෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය අමතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ.
“මෙය පළාත් පාලන මැතිවරණයක්ම නොවේ.මෙය ජාතික වැදගත්කමක් ඇති මැතිවරණයක්.
ජනතාවගේ කුතුහලයට ලක්වෙලා තියෙන කාරණයක් තමයි එක්වෙනවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නය.
අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න කැමති නිල වශයෙන් පෙනී සිටින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රමුක රජය සමග ඉන්න තාක් කල් අපිට ඒ ගැන හිතන්නවත් බැහැ.”

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප