ඒකාබද්ද විපක්සෙත් එක්ක විරසකයක් නෑ ! සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ප්‍රකාශ කරයි

ඒකාබද්ද විපක්සෙ මන්ත්රීන් එක්ක ඕනි තැනක කතාකරන්න සහ සාකච්චා කරන්න තමන්ට හැකියාවක් ඇති බවත් ඒකාබද්ද විපක්සෙත්  සමග විරසකයක් නොමැති බවත් ඒ මහතා අද දින පැවති  වැඩසටහනකදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය .

(Visited 4 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප