කුකුලේ ගඟ වාන් දොරටුවක් විවෘතයි!

පවතින වැසි හේතුවෙන් කුකුළේගඟ ජලාශයේ එක් වාන් දොරටුවක් විවෘත කර ඇත.
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටියේ මේ හේතුවෙන් බුලත්සිංහල, අගලවත්ත, මදුරාවල, ඉංගිරිය ඇතුළු පහත්බිම්වල ජීවත් වන ජනතාවට අවදානයෙන් සිටින ලෙසයි.
මේ අතර, අධික වැසිත් සමඟ රත්නපුර, කළුතර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලට නාය යාම් අනතුරු ඇගවීම් නිවේදනයක් ද අද නිකුත් කළේය.

(Visited 16 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප