ජන්දය කල්දාන්න එපා – හිටපු ජනපති පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරයි

ජන්දය කල් දැමීමට තමන් වීරුද්ද බවත් හැකි ඉක්මනින් ජන්දයක් පවත්වන ලෙසත් එතුමා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාස කර සිටියේය.ජන්දය කල්දැමීම ආණ්ඩුවේ උවමනාවක් බවත් එතුමා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

(Visited 5 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප