ටෙලි නාට්‍ය නිලි ඉෂාරා සදමිනි උතුම් මවු පදවිය අබිමුව.

ජනප්‍රිය ටෙලි නිලි මවු පදවිය බලාපොරොත්තුවෙන් පසුවෙන බව දන ගන්නට තිබේ. මේ ඔවුන් විසින් අන්තර්ජාලයට මුදාහල ඡායාරූපයි.

 

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප