තහනම් කලේ මගේ සිමා නීර්ණය නොවේ ! බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ආණ්ඩුවට චෝදනා කර සිටී.

සුපුරුදු පරිදි ආණ්ඩුව ජන්දේ කල්දමීමේ වැඩේ එක එක ආකාරයට කරන බවත්

මුලින් ගැසෙට් එක කිව්වා පසුව සීමා නිර්ණය කිව්වා බවත්

පසුව පනත වෙනස්  කල බවත් ආයෙත් ගැසෙට් එක ගැන  කතා කල බවත්

ආයෙත් තහනම් කල බවත්

එලෙස තහනම් කලේ මගේ සීමා නිර්ණය නොවන බවත්

තහනම් කලේ ෆයිසර්ගේ සීමා නිර්ණය බවත් ඒ මහතා අද දින ප්‍රකාශ කළේය .

(Visited 16 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප