දෑ හිතකාමී මහා ජන සන්නිපාතයෙන් ගාළු මුවදොර සහමුලින්ම පිරී ගිය වගයි.. මැයි පෙලපාලිය තමවත් ගමනේ…”

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය විසින් ගාළු මුවදොර පවත්වන මැයි දින රැලිය සදහා සහභාගී වූ ජනතාවගෙන් මේ වන විට ගාළු මුවදොර පිටිය සහමුලින්ම පිරී ගොස් තිබේ.
කොම්පඤ්ඤවීදියෙන් ආරම්භ වූ මැයි පෙලපාලියෙන් වැඩි කොටස තවමත් සිටින්නේ ආරම්භක ස්ථානයේය.

(Visited 77 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප