දුම්රිය වර්ජනයේ පාඩුව මිලියන 12ක් !

දුම්රිය නියාමක රියදුරු වර්ජනය හේතුවෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් මිලියන 12ට ආසන්න පාඩුවක් සිදුව තිබේ.

මගී ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම – ආසන වෙන් කිරීම ආදියෙන් දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබීමට තිබු ආදායම් වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වූ කාලය තුළ අහිමි වූ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

පසුගිය 11 වනදා පස්වරුවේ සිට දුම්රිය නියාමක හා රියදුරන් හදිසියේ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් දුම්රිය ගමන්වාර 350ට අධික ප්‍රමාණයක් අවලංගු කිරීමට සිදුවුණි.

ඒ හේතුවෙන් දුම්රිය ගමන් සඳහා ආසන වෙන්කර තිබු සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගෙන සිටි මඟී ජනතාව අපහසුතාවයට පත් වු බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

අදාළ මඟීන්ට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථ මඟින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීමට පියවර ගත් අතර ඇතැම් මගීන්ට දුම්රිය ස්ථාන මඟින් ප්‍රවේශ පත්‍රයට අදාළ ගාස්තු යළි ලබාදීම ද සිදුකර තිබේ.

දුම්රිය ආසන වෙන්කර එසේ අපහසුතාවයට පත් ආපසු මුදල් ලබානොගත් මඟීන් ඇත්නම් වාණිජ අධිකාරී කාර්යාලය වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර සමඟ ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් තම මුදල් යළි ලබාගත හැකි බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප