දුම් පරීක්ෂාව නවත්වන්න – ඩිලන්ත මාලගමුවගෙන් දැඩි ප්‍රකාශයක්.

ලංකාවේ කොතරම් දුම් පරීක්ෂාව කලත් වාහන වලින් විශාල වශයෙන් පරිසරයට දුමාරය එකතු වන බවත් වෙනත් රට වල මෙසේ සිදුනොවන බවත් ධාවන ශුර ඩිලන්ත මාලගමුව පැවසීය.

ලංකාවේ දුම් පරීක්ෂාව අක්‍රමවත් බවත් එය විධිමත් කල යුතු බවත් ඒ මහතා අද දින මාධ්‍යට පැවසීය.

එසේ විධිමත් නොකරන්නේ නම් දුම් පරීක්ෂාව නවතා දැමිය යුතු බවත් එවිට ජනතාවට මුදල්වත් ඉතිරි වන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

(Visited 12 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප