දෙමලෙන් විතරක් දෙන්න. ඇමති නියෝග කරයි.

වතුකරයේ ඇතුළු උතුරු නැගෙනහිර සියලු දමිළ පාසල් සදහා නිකුත් කරන චක්‍රලේඛන ඉදිරියේදී දමීළ භාෂාවෙන් පමණක් නිකුත් කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් බලධාරීන්ට නියෝග කර ඇත. අමාත්‍යවරයාගේ නියෝගයට අනුව ඉදිරියේදී සියලුම දමිල පාසල් සදහා නිකුත් කරන චක්‍රලේඛන සියල්ලම දමිල භාෂාවෙන් ලබෙනු ඇති.

(Visited 3 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප