නාම යෝජනා 23 ක් ප්‍රතික්ෂේපයි. නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වුවේ ඇයි?

නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වීමට ප්‍රධාන හේතු මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා පහත පෙන්වා දී ඇත.

1. නිසි බලය ඇති පුද්ගලයා හැර වෙනත් පුද්ගලයෙකු නාම යෝජනා බාර දීම.
2. නියමිත අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව නොසිටීම.
3.නියමිත කාන්තා අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව නොසිටීම.
4.පක්ෂ ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් නාම යෝජනා පත්‍ර සහතික කිරීමේදී නීත්‍යනුකුලව සිදු නොවීම.
කෙසේ වෙතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නාම යෝජනා මෙතෙක් ප්‍රතික්ෂේප වීමක් සිදු වී නැත.

(Visited 14 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප