නිදහස් පක්ෂ ඒකාබද්ධ දෙවැනි සාකච්චාවත් විසදුමකින් තොරව අවසන්

අද දිනයේ නිදහස් පක්ෂය සහ ඒකාබද්ධය එක්ව මැතිවරණයට තරග කරනවාද නැද්ද සාකච්චාවත් විසදුමකින් තොරව අවසන් විය.
ඒකාබද්ධය වෙනුවෙන් කමිටුව නියෝජනය කරන මහින්ද යාපා පැවසුවේ සාකච්චා වෙනත් දිනයකට කල් ගිය බවයි.

(Visited 7 times, 1 visits today)

කාටූන්