නිල්වලා පිටාර ගැලීමෙන් අකුරුස්ස නගරය තවමත් ජලයේ..

නිල්වලා ගඟ පිටාර ගැලිම නිසා අකුරුස්ස නගරයේ කොටසක් ජලයෙන් යට විම නිසා එහි ප්‍රධාන ඉන්ධන පිරවුම් හලක් වසා දමා තිබේ.
අකුරැස්ස – පිටබැද්ද මාර්ගය පානදුගම ප්‍රදේශයෙන් මුළුමනින්ම ජලයෙන් යටවී තිබෙන අතර මේ හේතුවෙන් දෙහිගස්පෙ, වැලිහේන, මාකඳුර,තලහගම, පෝරතොට, ගොඩපිිටිය යන ප්‍රදේශවල ගමනාගමන කටයුතු අඩාල වී ඇත.
මේ අතර අකුරැස්ස කඹුරුපිටිය මාර්ගය හෝන්ඳුගොඩ ප්‍රදේශයෙන් ජලයෙන් යටවීමෙන් විල්පිට, ලේනබටුව, කඹුරුපිටිය, හක්මන ප්‍රදේශවල ගමනා ගමනයටද බාධා එල්ල වි තිබේ.
(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප