නීතිය අද වන විට වල්වැදීලා!

මෙවර අයවැයේ ඇතැම් කරුණු ආණ්ඩුව ජනතාවගෙන් සඟවා ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
අනුරාධපුර ගලෙන්බිඳුණුවැව උල්පත්ගම විහාරස්ථානයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.
නව ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය නම් එය සංශෝධනය කළ යුතු බවත්, පොරොන්දු ඉටු නොකර නොදුන් පොරොන්දු ඉටු කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව වෙහෙසෙන බව ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
මෙවර ඉදිරිපත් කරනු ලැබු අයවැයේ රස ජනතාවට විඳීමට සිදුවන්නේ වයස අවුරුදු 18 ක් වු විට බදු බර දැරීමට සිදු වන විටදී බවත්, බඩු මිල ඉතා ඉහළ තත්ත්වයක පවතින බවත්, ගොවීන්ට අද වන විට සිය භාණ්ඩ විකුණා ගැනීමට පවා අපහසු වී ඇති බව ද රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේය.
කෙසේ වෙතත් අද වන විට දිනෙන් දින අපරාධ රැල්ලක් රට පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇති  බවත්, නීතිය අද වන විට වල්වැඳී ඇති බවත් ඒ තුළින් ජන ජීවිත පීඩනයට පත්ව ඇති බව ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.
මෙවර අයවැයේ ඇතැම් කරුණු ආණ්ඩුව ජනතාවගෙන් සඟවා ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
අනුරාධපුර ගලෙන්බිඳුණුවැව උල්පත්ගම විහාරස්ථානයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.
නව ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය නම් එය සංශෝධනය කළ යුතු බවත්, පොරොන්දු ඉටු නොකර නොදුන් පොරොන්දු ඉටු කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව වෙහෙසෙන බව ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
මෙවර ඉදිරිපත් කරනු ලැබු අයවැයේ රස ජනතාවට විඳීමට සිදුවන්නේ වයස අවුරුදු 18 ක් වු විට බදු බර දැරීමට සිදු වන විටදී බවත්, බඩු මිල ඉතා ඉහළ තත්ත්වයක පවතින බවත්, ගොවීන්ට අද වන විට සිය භාණ්ඩ විකුණා ගැනීමට පවා අපහසු වී ඇති බව ද රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේය.
කෙසේ වෙතත් අද වන විට දිනෙන් දින අපරාධ රැල්ලක් රට පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇති  බවත්, නීතිය අද වන විට වල්වැඳී ඇති බවත් ඒ තුළින් ජන ජීවිත පීඩනයට පත්ව ඇති බව ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

(Visited 2 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප