නීතීඥ සංගමයේ සභාපති ධූරයට නැවතත් U .R ද සිල්වා !!

2018- 2019 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපති ධුරයට නිතරගයෙන්ම යූ.ආර් ද සිල්වා මහතා පත්වී ඇති බව වාර්තා වේ.

 

editor

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප