නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරා ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය!

මාළඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරා ගැනීම සහ සයිටම් ආයතනයේ කළමණාකාරීත්වය පුළුල් කිරීම සඳහා වන යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ මින් ඉදිරියට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සමග සාකච්ඡා නොකිරීමට අද කැබිනට් මණ්ඩලයේදී තීරණය කළ බවයි
ඔහු සඳහන් කල පරිදි මීට අදාළ ඉදිරි සාකච්ඡා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම හා වෛද්‍ය සභාව අතර පැවැත්වේ.
කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඒකාබද්ධවයි.

(Visited 13 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප