නෙවිල් ප්‍රනානාදු රෝහලට රජයෙන් කොටි 9ක ආධාර!

ඉදිරි අයවැයට සමගාමීව රාජ්‍ය ආයතන වියදම් සඳහා රුපියල් කෝටි 2520ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඊයේ(17) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.
ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති බව සඳහන්ය.
මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවට අනුව ලබන වසරේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ කටයුතු සඳහා රුපියල් කෝටි 09 ක් වෙන් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.
(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප