පළාත් පාලන ගැසට් නිවේදනය තවත් මාස තුනකින් කල් යයි!

පළාත් පාලන ආයතනවල නියමයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ජූලි මස පළමු වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබු නමුත් ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක වන දිනය මාස 3න් කල් දමා තිබේ.
කෙසේවෙතත් පළාත් පාලන මැතිවරණය නොපැවැත්වීම හේතුවෙන් අදාළ ගැසට් නිවේදනය බලාත්මක කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය සඳහන් කර ඇත.
එම මාස 3 තුළ පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වුවහොත් අදාළ ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව පවතියි.

(Visited 15 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප