පාඩු ලබන ස්වර්ණවාහිනිය මෛත්‍රීට හේත්තු වෙයි.

පසුගිය කාලයේ ස්වර්ණවාහිනි ආයතනය ආදායම් ලබා ගැනීමට නොහැකි ආයතනයක් ලෙස දැඩි අර්බුධකාරී තත්ත්වක පැවතියහ.
සවර්ණ මහල් සහ ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාව ඇතුළ ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරගණනාවකම අයිතිය දැරූවේ සෝමා එදිරිසිංහ මහත්මිය විසින්ය.
එතුමියගේ දියණිය දීපා එදිරිසිංහ මහත්මිය මෙවර ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් කොළඹ මහ නගර සභාවට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ඉදිරිපත් වී ඇත.ජනාධිපති විසින් ඇයට කොලබ දිස්ත්‍රීක්කයේ සංවිදායක කමද ලබා දී ඇත.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප