පා පැදී සම්මේලනයේ නිළවරණය අද

පාපැදී සම්මේලනයේ නිලවරණය අද පැවැත්වීමට නියමිතයි .විවිඩ හේතුන් මත නිළවරණය කල්තැබීමට සිදුවුණා .ජාතික ක්‍රීඩා විද්‍යා ආයතනයේදී නිළවරණය පැවැත්වීමට නියමිතයි .පසුගිය මස 18 වැනිදා නිළවරණය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුනද නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වූ අපේක්ෂකයින්ගේ අභියාචනා සලකා බැලීම හේතුවෙනුයි නිළවරණය කල් තැබුණේ .පා පැදි සම්මේලනයේ ලියාපදිංචි ක්‍රීඩා සමාජ 41ක් අද ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතයි .

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්