පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමියන් විශ්‍රාම යයි.

පූජ්‍ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමියන් ශ්‍රී කල්යාණි සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝසබාවේ අනුනායක ධූරයෙන් විශ්‍රාම යයි.

 

වසර 5 ට වැඩි කාලයක් අනුනායක ධුරයේ කටුතු කර ඇතී උන්වහන්සේ අනෙකුත් හිමිවරුන්ට අවස්තාවක් ලබාදීම සදහා මෙසේ ඉවත්වූ බව පවසා තිබේ.

දැනට විමලරතන හිමියන් බෙල්ලන්විල රජමහවිහාරයේ විහාරාධිකාරී ලෙස සහ ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්යාලයේ උපකුලපති ධුරයද දරනු ලබනවා.

(Visited 25 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප