බැඳුම්කර කොමිසමේ කාලය දික් කරයි!

ගැටළුකාරී මහා බැංකු ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් වන ජනාධිපති බැදුම්කර කොමිසමේ කාලය දීර්ග කිරීම සඳහා අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව කොමිසම දින 23කින් දිගු කොට ඇත.එය දෙසැම්බර් 8 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 31 වැනිදා දක්වා වේ.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්