බැඳුම්කර විමර්ශන සහයට ASP ලෝරන්ස් පත්කරයි

මහ බැංකු බැඳුම්කර විමර්ශන කොමිසමේ විමර්ශන සහයට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව  වෙත සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඒන්.වී. ලෝරන්ස් මහතා තාවකාලිකව අනුයුක්ත කර තිබේ.
බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පත් කර අැති ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසන් සභාවේ  විමර්ශන කටයුතු සඳහා සහය දැක්වීමට මෙම පත් කිරීම සිදු කර අැත.
බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් වෙනනමම විමර්ශන කොමිසමක් පත් කර තිබේ.
ඊට අදාළව අපරාධ පරීක්ෂණ  දෙපාර්තමේන්තුවේ සහය සඳහා මෙම පත්කිරීම තාවකාලිකව සිදු කර අැති බව අාරංචි මාර්ග පවසයි.
(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප