මේ 31ට පෙර මුදල් බාරදෙන්න ඉන් පසු ගන්නේ නෑ. මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි.

තමන් සතුව ඇති ඇති විකෘති කරන ලද සහ හානි වූ මුදල් නෝට්ටු ලගම ඇති බලපත්‍ර ලාභී වානිජ බැංකුවලින් මාරු කරගන්නා ලෙසත් ඉන් පසුව ලැබෙන විකෘති කරන ලද සහ හානි වූ මුදල් නෝට්ටු වෙනුවට අලුත් මුදල් නෝට්ටු හුවමාරු නොකරන බවත්  මහ බැංකුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

 

(Visited 21 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප