යහපාලනයේ දියුණුව ගැන චන්ද්‍රිකා සන්තෝස වේ!

ගම්පහ, අත්තනගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැති ජන හමුවකට හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය සහභාගී විය

එහිදී සභාව අමතමින් එතුමිය දක්වා සිටියේය පසුගිය වසර තුනේදී යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් සිදු කළ සංවර්ධනය පිළිබඳ තමන් සන්තෝසයට පත් වන බවයි.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප