යහපාලනය ජනතාවගේ මුලිකම ප්‍රශ්නය වන බොන ප්‍රශ්නය විසදයි.

මත්පැල් අලෙවිසැල් විවෘත කර තබන කාලය වැඩි කිරීමට රජය තිබෙනවා.ඒ අනුව රාත්‍රී 10 දක්වා මත්පැන් අලෙවිසැල් විවෘත කර තැබිය හැකි බව මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන අතර අද සිටම එම ක්‍රියාවලිය ආරම්බ කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.
(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප