යුගයක් නිම කර රිදී පහන නිවී යයි.

ඉන්දීය සිනමා වංශ කතාවේ ප්‍රදීපයක් බදු අසහාය සිනමා නළු ශෂී කපුර් මිය යයි.
මිය යන විට ඒ මහතා 79 වියේ පසුවිය.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප