රජයේ සෙවකයින්ට ස්වාධීන වීමට ඉඩ දිය යුතුයි !

රාජ්‍ය සේවකයින්ට ස්වාධීනව තම සේවය ඉටු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදිය යුතු බව රාජ්‍ය පළාත්, රාජ්‍ය රජයේ වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය පවසයි.

දේශපාලනික පත්වීම් හා දේශපාලනික වෘත්තීය සංගම් නිසා රාජ්‍ය සේවාව මහජනතාවගේ දැඩි අප්‍රසාදයට පත්ව ඇති බව එම සංගමය පෙන්වා දෙයි.

රාජ්‍ය සේවාව ස්වාධීනව පවත්වාගෙන යාම සඳහා දේශපාලනික පත්වීම් ලබාදීම වහාම නතර කර විභාග මඟින් සහ රාජ්‍ය හා පොලිස් වාර්තාවල ඇතුළත් සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් නිලධාරීන් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගත යුතු බව ඔවුන් පවසයි.

එම නිසා රාජ්‍ය සේවාව ඉදිරියට පත්වාගෙන යාමට දේශපාලනයෙන් තොරව බඳවා ගැනීම් හා දේශපාලනික  වෘත්තීය සංගම් අහෝසි කිරීමට කඩිනමින් පියවර ගත යුතු බව එම සංගමය සඳහන් කළේය.

(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප