රත්නපුර -මාතලේ -මහනුවරට නාය යාමේ අවධානම් නිකුත් කෙරේ!

රත්නපුර / මාතලේ සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සඳහා නාය යාමේ අවධානමක් නිකුත්කර ඇත.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නිවේදනය කළේ ඉදිරි පැය 24 සඳහා මෙම අවධානම බලපැවැත්වෙන බවයි.

(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප