රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් අද සිට වැඩිවේ!

පසුගිය සමයේ ආණ්ඩුවේ ඡන්ද පොරොන්දුවක් වූ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ පොරොන්දුවේ තුන් වන අදියර අදින් අරබන බව  මහා භාණ්ඩාගාරය ප්‍රකාශ කරයි.

එම රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැඩි කල රුපියල් 10000 දීමනාවක් ලෙස පැවතුන අතර එය මුලික වැටුපට එකතු නොකරන ලදී.

එය මුලික වැටුපට එක් කිරීම අදියර 4 න් අවසන් කිරීමට රජය බලාපොරොත්තු වේ.

2016 වසරේ සිට ආරම්බ වූ මෙම වැටුප් වැඩි කිරීම අදියර තුනකින් කිරීමට රජය අරමුණු කරගෙන සිටින  අතර 2020 වසර්ය්දී එය අවසන් කිරීමට රජය බලාපොරොත්තුවන අතර මේ ආරම්බ වන්නේ එහි තුන් වන අදියරයි.

රාජ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටින මුළු රාජ්ය සේවක සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 14 ක් වේ.

 

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප