රා තැබෑරුම් අරින්න යහපාලනයෙන් වෙනම වෙලාවක් දෙයි..

අද (11) සිට මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන, විදේශීය මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන, රා තැබෑරුම් ඇතුළු මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථානයන්හී ව්‍යාපාර කරන වේලාවන් සංශෝධනය කර ඇති බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය නිවේදනය කර සිටියි.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් මෙම අදාළ සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ වන ගැසට් නිවේදනයට අද අත්සන් තබා ඇත.
මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන විවෘතව තබන වේලාවන් පහත පරිදි වේ.

editor
(Visited 7 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප