ලංකා පන්දුයවන්නන් පිපාසිතව බලා සිටි!

මේ වන වන විට එක කඩුල්ලක් පමණක් දැවී ලකුණු 127ලබාගෙන ඉන්දීය කණ්ඩායම ස්ථාවර මට්ටම තව තවතවත් ශක්තිමත් කරමින් සිටි.

මේ වන විට මුරලි විජේ නොදැවී ලකුණු 76 කුත් පුජරා නොදැවී ලකුණු 42 ලෙස ලබාගෙන ලංකා පන්දු යවන්නන් අසරණ කරමින් සිටී.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප