ලකුණ බුලත් කොළය හෝ අත විය හැකියි..පිරිසිදු පාලනයක් ලබා දිය හැක්කේ ජනාධිපතිවරයාටයි!

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉදිරි මැතිවරණයේදී තරඟ කරන ලකුණ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සන්ධාන ගත වන දේශපාලන කණ්ඩායම අනුව වෙනස් විය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් තරුණ පෙරමුණේ සභාපති ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

ඒ අනුව සලකුණ නුලත් කොළය හෝ ඇත විය හැකි බවත් ඉදිරියේදී හරියටම ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කරන බවත් එතුමා වැඩිදුරටත් දක්වා සිටියේය.ජනපතිවරයා මේ වන විට පිරිසිඳු පාලනයක් සිදුකරමින් සිටිනා බැවින් ඒයට ගැලපෙන පරිදි පිරිසිදු පාලනයක් සඳහා අවශ්‍ය නායකත්වයන් ජනාධිපතිවරයා යෝජනා කිරීමට අදහස් කරන බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

එමෙන්ම මේ වන විට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ගෙන යන වැඩ පිළිවෙලෙහි කිසිම හරයක් නැති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප