වසරේ රග්බි ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය බෙඋඩෙන් බැර්රේට් දිනා ගනී

වසරේ රග්බි ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ බෙඋඩෙන් බැර්රේට් හිමිව ඇති අතර ඔහු විසින් මෙම සම්මානය මින් පෙරද එක වතාවක් හිමි කරගෙන තිබෙනවා

වසරේ රග්බි ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මානය නවසීලන්ත කාන්තා කණ්ඩායමේ පොර්ටියා වූඩ්මන් විසින් දිනාගෙන තිබෙනවා.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප