වැඩිම වර්ෂාපතනය රත්නපුරයට!

අද උදෑසන 8.30න් අවසන් වූ පැය 24ක කාලය තුළ මිලිමීටර් 65.5ක් වන  වැඩිම වර්ෂාපතනය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ. ඊට අමතරව ගාල්ල, කොළඹ සහ නුවරඑළිය මෙන්ම කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවලට ද සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වී ඇති බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර ඇත.

(Visited 15 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප