ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ආයෝජක සමාගම ඉවත් වේ

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමගමට ආයෝජනය කිරීමට කැමැත්ත පල කර සිටි සමාගම් අතුරින් ශ්‍රීලංකා රජය අනුමැතිය ලබා දී තිබුනේ ඇමෙරිකානු සමාගමකටයි .
එම ඉදිරිපත් වු සමාගම එම ආයෝජන කටයුතුවලින් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රජයට පසුගිය සතිය තුළ දැනුම් දී ඇති බවයි වාර්තා වෙයි.

(Visited 11 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප