සජින් වාස් වත්කම හෙළි නොකලා කියලා රුපියල් 1000 ක දඩයක් ගසයි!

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් වාස් ගුණවර්ධන මහතාට 2011 මාර්තු 31 වන දා සිට 2012 මාර්තු 31 වන දා දක්වා වන වත්කම් සහ බැරකම් නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකිවීම නිසා කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අරුණි ආටිගල මහත්මිය විසින් රුපියල් 1000ක දඩයක් නියම කර ඇත.

අද දින නඩුව කඳවු අවස්තාවේදී මෙම නියෝගය ලබා දුන් අතර යම්හෙයකින් ඔහු මෙම රුපියල් දහසේ මුදල ගෙවීම පහර හැරියොත් ලිහීල් දඩුවම් සහිත වසරක දඬුවමක් ලබා දීමට තීරණය කර ඇත.

(Visited 2 times, 1 visits today)

කාටූන්