සීමා නිර්ණය යටතේ පළාත් පාලන ආයතනයන්ට අදාල ගැසට් නිවේදනය එලියට!

නව සීමා නිර්ණය යටතේ ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනයන්ට අදාල ගැසට් නිවේදනය රජයේ මුද‍්‍රණාලය විසින් නිකුත් කර ඇත.

එම ගැසට් නිවේදනය මෙතනින්…

(Visited 27 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප