සීමා නිර්ණය යටතේ පළාත් පාලන ආයතනයන්ට අදාල ගැසට් නිවේදනය එලියට!

නව සීමා නිර්ණය යටතේ ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනයන්ට අදාල ගැසට් නිවේදනය රජයේ මුද‍්‍රණාලය විසින් නිකුත් කර ඇත.

එම ගැසට් නිවේදනය මෙතනින්…

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්