සුදු සීනි මිල ඉහළ නැංවීම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක්!

සුදු සීනි වල මිල ඉහළ නංවන්නන් හට දැඩි දඬුවම් පමුණුවන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරි පනතේ “දහඅට, එක“ වගන්තිය යටතේ සුදු සීනි, නිශ්චිත භාණ්ඩයක් ලෙස නම් කර ඇති බව එම අධිකාරිය පවසයි.

එම නිසා සුදු සීනි මිල ඉහළ නැංවීම පනත උල්ලංඝණය කිරීමක් බවට එම අධිකාරිය පෙන්වාදෙයි.

එසේ සීනි මිල ඉහළ නංවන්නේ නම් ඒ සඳහා අධිකාරියේ පූර්ව ලිඛිත අවසරය ලබාගත යුතු බව සඳහන්වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ද දැනුවත් කර ඇති බව එම අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

(Visited 47 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප