2018 රජයේ වියදම බිලියන 3982යි – අපේක්ෂිත රාජ්‍ය ආදායම බිලියන 2175යි!.

2018 මුදල් වර්ෂය සඳහා රජයේ වියදම රුපියල් බිලියන 3982ක් වන අතර එම වර්ශයේ අපේක්ෂිත රාජ්‍ය ආදායම හා ප්‍රදානයන්හි එකතුව රුපියල් බිලියන 2175කි.

රජයේ සමස්ත වියදමින් රාජ්‍ය ණය ආපසු ගෙවීම, වැන්දඹු හා අනත්දරු අරමුදල සඳහා වූ දායක මුදල් වැනි දැනටමත් පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද පනත් යටතේ දැරීමට නියමිත වියදම රුපියල් බිලියන 2,005.1 ක් වන බැවින් එම වියදම හැර එම සමස්ත වියදමෙන් රුපියල් බිලියන1,977 ක වියදම් දැරීම සඳහා යෝජිත විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මගින් බලය ලබා ගත යුතු වේ.

එයින් 2018 වර්ෂයේ රජයේ පුනරාවර්තන වියදම් රුපියල් බිලියන 1,308.9 ක් ලෙසත්, ප්‍රාග්ධන වියදම රුපියල් බිලියන 668 ක් ලෙසත් ඇස්තමේන්තු ගත කර තිබේ.

(Visited 10 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප