2018 වනවිට ශ්‍රී ලාංකා දේශය ලෝකයෙන් විනාශ වී යන අයුරු ????

2018 වනවිට ශ්‍රී ලාංකා දේශය ලෝකයෙන් විනාශ වී යන අයුරු පාට පක්ෂ බෙදයක් නොමැතිව ශ්‍රී ලංකික ඔබ අප සැමට ජිවත් විමට නොහැකි බව ඔබ තර්කානුකූලව තමතමන්ගේ බුද්ධිය මත අවබෝධ කරගත හැකි වීම සහ රට ඇති වී ඇති විනාශය මෙමෙ වැඩසටහන සම්පුර්ණ නැරබිමෙන් වටහා ගත හැක.

http://col3negoriginal.lk/page/show?video_id=121793

(Visited 14 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප